பாடல்கள்

முகப்பு பாடல்கள்

Popular Posts

My Favorites

நான் ஐசுவரியவான் என்று சொல்லுகிறாய்

ஏப்ரல் 29 "நான் ஐசுவரியவான் என்று சொல்லுகிறாய்"  வெளி 3:17 கர்த்தர் தமது ஏழை மக்களைப் பார்த்து உங்களுக்காக நான் சவதரித்து வைத்திருக்கிற காரியங்களைப்பற்றி, நீங்கள் ஐசுவரியமுள்ளவர்கள் என்று சொல்வது வேறு. பெருமைக்கொண்ட பேர் கிறிஸ்தவன்...